Дослідження особистісної реалізації «справи життя» (продовження 6)

Ткаченко Олександр Анатолійович

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри психології, професор кафедри практичної психології Кіровоградського інституту регіонального управління і економіки.


<<<Попередня

Замість висновків надамо психологічні характеристики особистісної реалізації СЖ  кожної з досліджуваних груп осіб:

Особи першої групи за психологією особистісної реалізації СЖ докорінно відрізняються від пересічних осіб, оскільки прагнуть до досягнення духовного рівня СЖ – самовизначення. Їхній життєвий шлях оцінюється як життя-вчинок. Тут власні інтереси переходять на другий план і відбувається творення духовного продукту і реалізація СЖ «для іншого» (суспільства, народу, світової культури). Для них кризові ситуації є нормою життя. Вони намагаються дотримуватись правдивості на рівні «духовного поля правди», що можна розглядати як праведність. Намагаються дотримуватись морально-етичних норм вищого духовного рівня, що недоступне пересічним особам і ними оцінюється як щось незрозуміле і навіть абсурдне.

Особи другої групи нагадують перших, але дещо меншого, національного, масштабу. Різниця полягає у тому, що вони більше орієнтовані на реалізацію СЖ «для себе» – своєї особи, нації чи народу. Вони більше перебувають у «етичному полі правди», коли, передусім, йдеться про національні цінності. Їхній життєвий шлях також визначається як життя-вчинок, але з меншою напругою і кризовістю.

Особи третьої групи вже суттєво відрізняються від попередніх. Хоча вони також орієнтовані на реалізацію СЖ «для себе», але, разом з цим, відрізняються за характером дотримання морально-етичних норм і у найбільш напружених кризових ситуаціях можуть їх змінити на протилежні. Присутні обмеження, продиктовані власною вигодою. Вони можуть одночасно перебувати і у етичному і у інструментальному «полі правди», що само по собі вже є аморальним. Їхній життєвий шлях розглядається одночасно і як життя-вчинок і як життя-діяльність.

Особи четвертої групи найменше прагнуть до реалізації СЖ. Єдине, що їх відрізняє від пересічних, це орієнтація на підготовку до реалізації СЖ. У їхньому житті переважає прагнення до задоволення власних потреб, вони перебувають у «інструментальному полі правди», для них етичні і моральні норми не є актуальними.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Василюк Ф.Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций).- М.: Изд-во Моск.ун-та, 1984.– 200с.

2. Знаков В.В. Психология понимания правды. СПб.: Изд. Алатея, 1999.- 282 с.

3. Леонтьев Д. А. К психологии поступка // Экзистенциальная традиция: философия, психология, психотерапия, 2006, № 2.

4. Логинова Н. А. Развитие личности и ее жизненный путь / Принцип развития в психологии. М., 1978. – С.156–172.

5. Карпинский К.В. Психология  жизненного пути личности: Учеб. пособие / К.В.Карпинский. – Гродно: ГрГУ, 2002. –  167 с.

6. Коржова Е. Ю. Развитие личности в контексте жизненной ситуации // «Психологические проблемы самореализации личности». Вып. 4 / Под ред.

Е. Ф. Рыбалко, Л. А. Коростылевой. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000. С.155–160.

7. Роменець В.А., Маноха І.П. Історія психології ХХ століття: Навч. Посібник, К.: Либідь, 1998. – 992с.

8. Рубинштейн С.Л. Человек и мир. М.: Наука,1997.- 191 с.

9. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2002. – 720с.

10. Рудкевич Л. А. , Рыбалко Е. Ф. Возрастная динамика самореализации личности /Психологические проблемы самореализации личности / Ред. А. А. Крылов, Л. А. Коростылева. СПб., 1997. С.89–106.

11. Ткаченко А.А. Дело жизни: достижение личностью высшего предназначения. Монография. Кировоград: «Поліграф-Терція», КИРУЭ, 2010. -288с.

12. Ткаченко А.А. Духовно-природная психотерапия. (Эсхатологический аспект). Личностная и профессиональная элитарность. Кировоград: КОД, 2001.- 220с.

<<<Попередня