(Russian) Публичная оферта

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання освітніх послуг

 

Прочитайте текст даної оферти і якщо Ви не згодні з яким-небудь пунктом цієї оферти чи не зрозуміли будь-який пункт цієї оферти пропонуємо Вам уточнити інформацію, що Вас цікавить за телефоном+38-066-778-25-30 чи написавши електронний лист за адресою: info@alter-systems.com

У випадку прийняття умов даної публічної оферти, Ви погоджуєтеся з усіма умовами оферти і підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі її положення.

 

Пропозиція (публічна оферта)

Викладений нижче текст Договору, адресований фізичним особам і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця КЛИМЕНКА ВІКТОРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА, який діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (номер запису 2 024 000 0000 010256 від 12.09.2017), названий в подальшому як «Виконавець» на визначених Договором умовах, згідно з обраним переліком послуг, розміщених на Сайті Виконавця.

Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 Цивільного кодексу України і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Вами дій, передбачених п. 4.5. цього Договору, що означають повне і беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).

 1. Загальні положення

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

Чинна версія даного Договору завжди розміщена на Сайті Виконавця і в обов’язковому порядку є доступна для ознайомлення Замовнику до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.

 1. Терміни, що використовуються в цьому Договорі
 • «Замовник» — фізична особа, що досягла 18-річного віку, яка має повну цивільну дієздатність, яка отримує від Виконавця послуги, спрямовані на підвищення його рівня навичок спілкування.
 • «Сайт Виконавця» — сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет під доменним ім’ям altersystems.com.
 • Надалі по тексту Договору Замовник і Виконавець також називаються разом «Сторони», а кожен окремо «Сторона».
 1. Предмет Договору
 • Предметом цього Договору є надання Виконавцем послуг Замовнику, спрямованих на підвищення його рівня навичок спілкування, згідно з обраним переліком послуг, розміщених на Сайті Виконавця, на визначених Договором умовах.
 1. Порядок укладення Договору:
 • Договір укладається між Замовником і Виконавцем у формі договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України).
 • Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню двостороннього письмового Договору про надання послуг Замовнику, спрямованих на підвищення його рівня навичок спілкування з Виконавцем, згідно з обраним переліком послуг, розміщених на Сайті Виконавця.
 • Акцептом умов Договору є здійснення Замовником дій, визначених п. 4.4. Договору.
 • Замовник здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними на Сайті Виконавця шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:
 • Заповнення Замовником спеціалізованої форми Заявки, розміщеної на Сайті Виконавця;
 • Здійснення оплати Замовником послуг Виконавця згідно тарифів, вказаних на Сайті Виконавця.
  • Будь-яка з вказаних у п. 4.4. дій в окремості, яка виконана Замовником, свідчить про те, що Замовник ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.
  • Термін акцепту не обмежений.
  • Внесення передплати за відповідний курс є підтвердженням заявки на відповідний курс та період занять.
  • Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту і діє протягом усього терміну отримання послуг або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.
  • У випадку неможливості виконання даного Договору, що виникла з вини Замовника, послуги підлягають оплаті у повному обсязі.
  • У випадках, коли неможливість виконання Договору виникла через умови, за які жодна зі Сторін не відповідає, Замовник відшкодовує Виконавцю фактично понесені ним витрати.
  • Укладання Договору означає, що Замовник:
 • у необхідному для нього обсязі ознайомився з правилами надання послуг;
 • визнає безумовну професійну придатність Виконавця і правила здійснення всіх дій, описаних в цьому Договорі;
 • приймає всі умови вказаного Договору без зауважень.
 1. Порядок розрахунків
 • Послуги надаються Замовнику виключно на попередній платній основі шляхом оплати Замовником обраного курсу відповідно до Тарифів, вказаних на Сайті Виконавця.
 • Оплата, внесена Замовником за послуги, у разі одностороннього припинення договору Виконавцем у зв’язку з порушеннями умов даного Договору з боку Замовника, не повертається.
 • Оплата послуг Виконавця, а також інших фінансових зобов’язань Замовника перед Виконавцем, які можуть виникати у відповідності з вимогами цього договору, здійснюються шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
 1. Права та обов’язки Виконавця
 • Виконавець зобов’язаний:
 • До початку надання послуг надати для ознайомлення Замовнику цей Договір та порядок навчання шляхом публікації на Сайті Виконавця;
 • Організувати діяльність з навчання Замовника відповідно до його віку, індивідуальних особливостей, змісту програми обраного курсу навчання;
 • Після проходження Замовником повного курсу навчання та успішного проходження підсумкової атестації забезпечити видачу Сертифікату про проходження курсу;
 • Забезпечити місце за Замовником у випадку пропуску занять по поважним причинам;
 • Повідомити Замовнику про недоцільність надання йому освітніх послуг програми обраного курсу навчання, в наслідок його індивідуальних особливостей, що роблять не можливими або педагогічно недоцільними надання даних послуг;
 • Попередити про відміну або перенесення заняття завчасно. Виконавець не несе відповідальності за несвоєчасне попередження у випадку, якщо Замовником було надано неактуальні контактні дані;
 • Навчати Замовника із залученням висококваліфікованих педагогічних кадрів. Зміст програм обраних курсів представлений на Сайті Виконавця.
  • Виконавець має право:
 • Самостійно здійснювати навчальний процес, обирати системи оцінок, форми, порядок та періодичність проміжної атестації учасників курсу навчання, застосовувати заходи заохочення, а також здійснювати підбір та розстановку кадрів, у тому числі залучати третіх осіб.
 • Комплектувати групи за віковими ознаками Замовників.
 • Виконавець залишає за собою право здійснювати заміну викладачів та корегувати розклад.
 • Не надавати послуги Замовнику, котрий перебуває у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.
 • Призупинити надання послуг при несвоєчасному виконанні Замовником своїх фінансових зобов’язань перед Виконавцем.
 • Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір, в тому числі і в діючі Тарифи на освітні послуги, з попередньою їх публікацією на Сайті Виконавця. Зміна вартості курсу не поширюється на Замовників, які здійснили 100% передоплату за обраний навчальний курс.
 1. Права та обов’язки Замовника

7.1. Замовник зобов’язаний:

 • Своєчасно вносити оплату за надання послуг згідно п. 4.4. цього Договору.
 • Відвідуватти заняття умов програми обраного курсу навчання.
 • Попереджувати Виконавця про поважні причини відсутності на заняттях.
 • Виконувати завдання по підготовці до занять.
 • Дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, навчальної дисципліни та загальноприйнятих норм поведінки.
 • Відшкодувати збитки, завдані майну Виконавця згідно чинного законодавства України.
 • Упродовж усього періоду надання послуг дотримуватися умов цього Договору.
 • При заповнені Заявки повідомляти (власноруч вносити) достовірні персональні дані і відомості.
 • Взаємодіяти з Виконавцем в усіх напрямках навчання Замовника.
 • Під час отримання послуг сумлінно виконувати рекомендації та поради Виконавця.
 • Замовник має право:
 • Користуватись послугами згідно умов даного Договору;
 • Вимагати від Виконавця виконання вимог даного Договору;
 • Вимагати надання інформації з питань, що стосуються організації та забезпечення належного виконання послуг за цим Договором;
 • Вимагати отримання повної та достовірної інформації про оцінку своїх знань, вмінь та навичок, а також про критерії такої оцінки;
 • Обирати із запропонованих Виконавцем послуг додаткові послуги, за окрему плату;
 • Вимагати права користуватися додатковими освітніми та консультаційними послугами, що не входять в программу навчання, за окрему оплату;
 • Знайомитися з порядком та умовами здійснення навчального процесу та наданням послуг Виконавцем;
 • Вносити пропозиції щодо покращення роботи Виконавця;
 • Брати участь у заходах Виконавця.
 1. Відповідальність сторін
 • Виконавець несе відповідальність перед Замовником у розмірі документально підтвердженої суми Передоплати за невикористані заняття.
 • Виконавець не несе відповідальності за збитки Замовника, що виникли в результаті відмови від надання послуг у відповідності з вимогами даного Договору.
 • Виконавець несе відповідальність тільки за ті зобов’язання, які вказані в Договорі та чинному законодавстві України.
 • Замовник несе всю відповідальність за достовірність відомостей, вказаних ним у Заяві Замовника. У випадку якщо Замовник не вказав, або невірно вказав персональні дані, Виконавець не відповідає за збитки Замовника, понесені в результаті відмови в поверненні передоплати, наданні послуг, організації відпрацювань занять та/або здійснення інших дій внаслідок неможливості правильної ідентифікації Замовника.
 • В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно законодавства України, з урахуванням умов Договору.
 • Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та яким неможливо було запобігти розумними заходами.
 • У випадку порушення Замовником умов цього Договору Виконавець не несе відповідальності за ті зобов’язання, які вказані в Договорі.
 1. Зміни і розірвання Договору
 • Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, шляхом публікації змін на Сайті Виконавця. Зміни вступають в силу з моменту публікації, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.
 • При внесенні Виконавцем у Договір істотних змін, що впливають на можливість використання послуг Замовником, Виконавець повідомляє про них Замовника, шляхом публікації їх на Сайті Виконавця не менше ніж за добу до вступу змін у силу.
 • Договір може бути розірвано у наступних випадках:
  • При прийняті Замовником рішення про відмову від отримання послуг, за умови оплати Виконавцю вартості навчальної програми пропорційно об’єму наданих послуг і повідомленні Виконавця про це рішення шляхом письмової заяви.
  • Виконавець має право відмовитися від виконання даного Договору за умови повного відшкодування Замовнику внесеної попередньої оплати за ненадані послуги без пояснення причин.
  • Виконавець має право на розірвання даного Договору в односторонньому порядку у випадках:
 • прострочення оплати вартості навчальної програми, а також у разі, якщо належне виконання зобов’язання з надання навчальної програми стало неможливим внаслідок дій (бездіяльності) Замовника
 • відрахування, як захід дисциплінарного стягнення у разі невиконання Замовником обов’язків по сумлінному освоєнню навчальної програми.
  • На інших підставах, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.
 1. Вирішення суперечок
 • Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу невідповідного виконання вимог даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів.
 • Якщо суперечка між Сторонами не буде розв’язана в претензійному порядку, будь-яка із Сторін має право звернутися за розв’язанням суперечки в суд за місцем знаходження Виконавця.
 1. Інші положення
 • Замовник гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.
 • З питань, що не є врегульованими цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами чинного законодавства України.
 • Сторони домовилися, що всі виключні майнові права на об’єкти інтелектуальної власності, які створені Виконавцем та надаються Замовнику в процесі надання послуг, у тому числі передбачені Цивільним Кодексом України, Законом України «Про авторське право і суміжні права», Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів (Паризького акту від 24.07.1971, зміненого 02.10.1979), Всесвітньою конвенцією про авторське право 1952 року, а також іншими міжнародними нормативно-правовими актами, а саме:

– право на використання об’єкта інтелектуальної власності,

– виключне право дозволяти використовувати об’єкт інтелектуальної власності,

– виключне право перешкоджати неправомірному використанню об’єкта інтелектуальної власності, у тому числі забороняти таке використання,

– а також інші права, які існують на сьогодні або будуть існувати в майбутньому,

належать Виконавцю.

 • Користування Замовником всіма наданими Виконавцем навчальними матеріалами (текстовими документами, звуковими та відео-файлами тощо) допустиме виключно індивідуально та заборонено поширенню в будь-який спосіб і в будь-якій формі.
 • Використання навчальних матеріалів Виконавця в цілому чи будь-якої частини допустиме при письмовій згоді Виконавця.
 • Сторони зобов’язуються відповідно до вимог Сторони забезпечити захист персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року №2297-VI, забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них, в тому числі вжиття необхідних заходів щодо недопущення розголошення персональних даних Замовника та/або іншими уповноваженими особами Сторін, яким такі персональні дані було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням обов’язків за цим Договором.
 • Виконавцем за цим договором є:

Фізична особа-підприємець

КЛИМЕНКО ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ,

ИПН: 2896420036 2896420036

Контактний телефон: +380667782530

E-mail: info@alter-systems.com

01/08/2019